STEPSTONE ALLMÄNNA VILLKOR

Gällande från 2016-10-05

Inledande bestämmelser och definitioner
Blocket AB, org.nr 556610-3429, tillhandahåller webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser under varumärket StepStone, bland annat på www.stepstone.se. För användning av dessa tjänster gäller dessa allmänna villkor.
Följande definitioner gäller för dessa allmänna villkor:
”Allmänna Villkor” avser dessa allmänna villkor.
”Annonsören” avser den näringsidkare som ingått avtal med StepStone rörande publicering av Platsannons.
”Användaren” avser Annonsören, Kandidaten eller någon annan som använder StepStones Kanaler och därmed är bunden av dessa Allmänna Villkor.
”Kandidaten” avser individ som använder StepStones Kanaler i syfte att söka anställning.
”Platsannons” avser en platsannons som Annonsören vill publicera på StepStones Kanaler och hos StepStones samarbetspartners i tillämpliga fall, inbegripet den information som tillhandahålls StepStone i samband med att denna ska publiceras.
”Schibsted” avser Schibsted ASA samt de bolag som från tid till annan ingår i samma koncern som Schibsted ASA.
”Schibsted-konto” avser Schibsteds system för inloggning.
”StepStones Kanaler” avser de webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser som StepStone tillhandahåller under varumärket StepStone.
”StepStone” avser Blocket AB, org.nr 556610-3429, i den verksamhet som avser tillhandahållandet av StepStones Kanaler.
Allmänt om StepStones Kanaler
StepStone tillhandahåller StepStones Kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor.
StepStone ger Användaren rätt att få åtkomst till och använda StepStones Kanaler i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Användaren förbinder sig särskilt att inte:
överföra, publicera, distribuera eller lagra material som bryter mot tillämplig personuppgiftslagstiftning eller som strider mot StepStones Personuppgiftspolicy
samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något sätt använda innehåll på StepStones Kanaler, annat än då detta tillåts enligt dessa Allmänna Villkor;
använda ”data mining”, robotar eller liknande datainsamlingsmetoder;
tillgängliggöra information som finns på StepStones Kanaler på andra annonseringsplattformar, externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art;
utföra någon åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerligt stor belastning på StepStones Kanalers infrastruktur; eller
bryta mot eller försöka bryta mot StepStones Kanalers säkerhetsarrangemang, inbegripet försök att genomtränga, skanna eller testa sårbarheten av StepStones Kanalers system eller nätverk.
För åtkomst till delar av StepStones Kanaler krävs att Användaren har ett Schibsted-konto (läs mer information om Schibsted-konto här).
Innehållet på StepStones Kanaler, såsom design, text, illustrationer, bilder, filmer, information, logotyper, programvara, ljudfiler och annat innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga regler för immateriella rättigheter. Allt sådant innehåll tillhör StepStone, StepStones samarbetspartners eller andra Användare. Otillåten användning av sådant innehåll kan utgöra upphovsrättsligt intrång, vilket ska betraktas som ett brott mot dessa Allmänna Villkor.
StepStone förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av StepStones Kanaler utan föregående meddelande.
Personuppgifter och marknadsföring
StepStone behandlar personuppgifter om Användaren i samband med tillhandahållandet av StepStones Kanaler. Sådana personuppgifter kan komma att kompletteras med tillgänglig information från Schibsted, andra Schibsted-konto-anslutna tjänster och andra tredje parter. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med StepStones Personuppgiftspolicy. Vi uppmanar Användare att noggrant läsa igenom Personuppgiftspolicyn.
Användaren samtycker till att Annonsörer, StepStone och annan inom Schibsted kontaktar Användaren i syfte att marknadsföra Annonsören, Platsannons, och StepStones eller Schibsteds produkter och tjänster. Sådan marknadsföring kan ske per e-post, i sociala medier, per telefon eller på annat sätt i enlighet med StepStones Personuppgiftspolicy .
Regler för Annonsörer
Publicering av Platsannonser
Önskar Annonsören publicera en Platsannons på StepStones Kanaler ska denna tillhandahållas till StepStone på det sätt som anges på StepStones Kanaler.
Samtliga Platsannonser granskas innan publicering. För det fall Platsannonsen inte klarar granskningen ges Annonsören möjlighet att justera annonsen för ny granskning. För det fall en Platsannons inte klarar granskningen sker ingen återbetalning av avgiften.
När Platsannonsen har publicerats erhåller Annonsören en orderbekräftelse via e-post.
En platsannons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler:
Platsannonsen får inte strida mot svensk författning, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.
Platsannonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att Platsannonsen innehåller inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en arbetsgivare. StepStone kan i särskilda fall medge undantag från denna regel.
Platsannonsen får endast avse erbjudande om anställning hos en näringsidkare i dennes näringsverksamhet och får således inte avse en anställning eller ett uppdrag hos en privatperson som är av privat natur
Platsannonsen får endast avse en typ av befattning. Platsannonsen får dock avse flera arbetstillfällen förutsatt att dessa avser samma befattning.
Den anställning som avses i Platsannonsen ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i Platsannonsen.
Platsannonsen måste ange en placeringsort och denna ska stämma överens med orten där arbetet ska utföras. En Platsannons får endast avse en placeringsort.
Externa länkar till andra än Annonsören eller den relevanta arbetsgivaren är inte tillåtna i Platsannonsen.
Innehållet i Platsannonsen får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.
Platsannonsen måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som StepStone från tid till annan fastställer.
StepStone får avstå från att publicera en Platsannons och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand meddela Annonsören, ta bort eller ändra en publicerad Platsannons om StepStone anser att Platsannonsen bryter mot dessa Allmänna Villkor. Så kan t.ex. ske om StepStone har anledning att misstänka att:
Arbetsgivaren bedriver verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till lagbrott eller annan verksamhet som av StepStone bedöms som oseriös eller som skulle kunna uppfattas som stötande
Arbetsgivaren tillämpar oskäliga anställningsvillkor.
Syftet med annonsen är att förmå sökanden att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för anställningen.
Arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde.
Platsannonsen innehåller felaktig, oriktig eller missvisande information eller annars är otillbörlig.
Anställningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det framstår som olämpligt att medverka till platsannonseringen
StepStone förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Platsannonsen om StepStone bedömer att det förbättrar Platsannonsens kvalitet.
Att en Platsannons ändras eller tas bort enligt punkten 4.1.6 medför inte att Annonsören har rätt att få betalda avgifter, eller delar därav, återbetalda.
Genom att tillhandahålla en Platsannons till StepStone ger Annonsören en kostnadsfri, evig och icke-exklusiv rätt för StepStone att använda, bearbeta och distribuera Platsannonsen och delar av Platsannonsen, t.ex. genom framställande av exemplar, tillgängliggörande för allmänheten på StepStones Kanaler och i andra kanaler som innehas av bolag inom Schibsted och andra samarbetspartners samt i marknadsföring av StepStone. StepStone har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.
En avtalad Platsannons publiceras till och med den sista ansökningsdag som annonsören har valt, dock högst i 60 dagar. Önskar Annonsören förnya en Platsannons, d.v.s. förlänga tiden för dess publicering eller återaktivera en borttagen Platsannons, betraktas detta som en ny Platsannons och föranleder ytterligare avgifter.
Avgifter och betalningsvillkor
För publicering av Platsannons debiterar StepStone den avgift som anges i beställningsformuläret. Avgiften anges även i orderbekräftelsen. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.
StepStones avgifter för Platsannonser betalas antingen med kort i samband med att Platsannonsen beställs eller mot faktura. StepStone kan endast erbjuda betalning mot faktura till Annonsörer med svenskt organisationsnummer och godkänd kreditprövning. StepStone skickar faktura efter mottagande av beställning. Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum.
StepStone förbehåller sig alltid rätten att kräva att betalning sker med kort eller på annat sätt är StepStone tillhanda innan publicering av Platsannonsen sker.
Vid Annonsörens dröjsmål med betalning har StepStone rätt att:
erhålla dröjsmålsränta enligt lag;
debitera påminnelseavgift;
helt eller delvis avbryta eller begränsa publiceringen av Annonsörens Platsannonser; samt
neka publicering av nya Platsannonser.
Annonsörens ansvar och skyldigheter
Annonsören ska behandla information från StepStones Kanaler i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Annonsören ska vidta nödvändiga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den information som erhålls eller hämtas från StepStones Kanaler mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring eller användning i strid med dessa Allmänna Villkor. Annonsören förbinder sig att tillse att all information som Annonsören har rörande en viss Kandidat omedelbart raderas när dessa inte längre behövs för det syfte som de inhämtades eller om Kandidaten eller StepStone så begär.
Annonsören får inte genom automatiserad eller manuell hantering, inbegripet användning av cookies, samla in personuppgifter om Kandidater i syfte att i framtiden annonsera mot dessa Kandidater eller kategorisera eller segmentera Kandidaterna för annat syfte än det specifika anställningssyfte som föranlett Platsannonsen.
Annonsören får endast kontakta en Kandidat om Kandidaten samtyckt till sådan kontakt (t.ex. genom att svara på Platsannons). Kontakt med Kandidaten ska ske på det sätt som anges på StepStones Kanaler och endast i förhållande till relevant Platsannons.
Annonsören ska ersätta StepStone för direkt och indirekt skada som StepStone och dess företrädare drabbas av till följd av att en Platsannons inte uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor eller till följd av att Annonsören annars bryter mot dessa Allmänna Villkor. StepStones rätt till ersättning innefattar även ombudskostnader förenade med att föra StepStones eller dess företrädares talan vid eventuella ersättningskrav. Rätten till ersättning gäller även då StepStone granskat en Platsannons innan publicering utan att ha framställt invändning mot denna.
StepStones ansvar och skyldigheter
Om inte annat uttryckligen framgår nedan har StepStone inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på StepStones Kanaler är korrekt, relevant eller fullständigt.
StepStone har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot en Användare eller i förhållande till visst innehåll på StepStones Kanaler som strider mot dessa Allmänna Villkor.
StepStone garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till StepStones Kanaler. Driften av StepStones Kanaler kan komma att störas av ett antal faktorer utanför StepStones kontroll och StepStone ställer inga garantier gällande StepStones Kanalers funktion eller tillgänglighet. StepStone kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba Användaren med anledning av sådana störningar, problem eller fel.
Om en Platsannons inte publiceras i enlighet med dessa Allmänna Villkor eller annars är behäftad med fel och detta beror på StepStone är StepStones ansvar för detta gentemot Annonsören under alla omständigheter begränsat till att helt eller delvis nedsätta avgiften för Platsannonsen eller, om StepStone anser det mer lämpligt, förlänga publiceringstiden. StepStones ansvar i detta avseende är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data och Annonsörens ersättningsskyldighet till tredje man.
En Kandidat kan via StepStones Kanaler uppge sina intresseområden och begära att StepStone via e-post tillhandahåller länkar till relevanta Platsannonser. StepStone gör sitt bästa för att se till att Kandidaten erhåller samtliga relevanta länkar men tar inget ansvar för att så sker
En Kandidat kan skicka sin ansökan till Annonsörer via StepStones Kanaler. StepStone gör sitt bästa för att se till att ansökan förmedlas korrekt men tar inget ansvar för att så sker.
StepStone tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av Annonsörens publicering av Platsannonser eller Kandidatens ansökningar i förhållande till en Platsannons. Annonsören är ensamt ansvarig för publicerade Platsannonser. StepStone kan inte hållas ansvarig för anställningsbeslut, oberönde av skäl, tagna av Annonsören eller annan.
Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på StepStones Kanaler varierar från tid till annan. StepStone kan aldrig garantera ett visst antal besökare på StepStones Kanaler och bär inte något ansvar för sådan variation.
Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot StepStone inom tre månader från den dag då Användaren fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.
Användaren kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot StepStone än vad som anges i dessa Allmänna Villkor.
Övriga villkor
Force majeure

StepStone har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om StepStone kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför StepStones kontroll som StepStone inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder StepStone inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Överlåtelse
Annonsören respektive Kandidaten äger inte rätt att utan StepStones skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med StepStone rörande StepStones Kanaler.
StepStone har rätt att utan Användarens samtycke helt eller devis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar StepStones Kanaler.
Meddelande

Meddelanden till Användaren ska sändas per e-post till den e-postadress som är kopplad till Användarens Schibsted-konto. Har Användaren inte något Schibsted-konto eller finns ingen e-postadress angiven för Schibsted-kontot sänds meddelanden till Användaren på sådan annan e-postadress som Användaren lämnat till StepStone. Meddelanden till StepStone ska sändas per e-post till kundservice@stepstone.se.

Förändringar i StepStones Kanaler

StepStone kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla StepStones Kanaler eller ersätta StepStones Kanaler med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig StepStone rätten att avsluta Användarens tillgång till StepStones Kanaler, vilket kommer att ske efter att Användaren har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till Användarens e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för annonsering kommer i sådana fall att återbetalas.

Ändringar och tillägg

StepStone har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på StepStones Kanaler. De nya villkoren blir gällande för nya Användare från och med det datum de publiceras på StepStones Kanaler. Redan existerande Användare blir bundna av de nya villkoren 30 dagar efter den tidigare av dagen för meddelande till Användaren via e-post och publicering på StepStones Kanaler.

Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvalsprinciper. Tvist i anledning av avtalet ska avgöras vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.